Rozalia - e-shop textilu, oblečení a oděvů

Pozice na webu: Domů / Nákupní řád

Nákupní řád

Obchodní podmínky

  1. Níže uvedené obchodní podmínky platí pro internetový prodej textilního zboží na portálu ROZALIA společnosti Jimiplet s.r.o, se sídlem Mutěnická 7, 628 00 Brno, IČ: 26218071. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.
  1. Kupující si vybere zboží jeho vyhledáním na portále www.rozalia.cz a vybrané zboží označí v objednávce.
  2. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění dalších ve formuláři předepsaných údajů a náležitostí kupujícím.
  3. Objednávka zboží je závazná a k uzavření kupní smlouvy dojde doručením objednávky prodávajícímu.
  4. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil se záručními podmínkami a reklamačním řádem a těmito obchodními podmínkami, a že s nimi souhlasí. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu jsou závazné.
  5. Místem doručení zboží je adresa doručení uvedená kupujícím v objednávce.
  6. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího po jeho převzetí a zaplacení.
  7. Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující nesplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.
  8. Kupující souhlasí se zasíláním informativních e-mailů o stavu jeho objednávky.
  1. Obvyklá doba dodání uvedena u každého výrobce udává průměrnou expediční dobu vyřízených objednávek daného výrobce.Počet dnů odpovídá průměrnému času od obdržení objednávky po expedování zboží výrobcem.
  2. Maximální doba expedování zboží je do 15 pracovních dnů od obdržení objednávky. Při doručení zásilky Českou poštou se expediční lhůta prodlužuje o 3 pracovní dny. V případě, že z provozních důvodů nebude možné expediční lhůtu dodržet, bude kupující o této skutečnosti informován. U platby dobírkou začíná expediční doba běžet v okamžik objednání, u ostatních plateb je za začátek expediční lhůty považován okamžik připsání platby na účet prodávajícího.
  3. Prodávající se zavazuje vystavit ke každé objednávce dodací list a zaslat je kupujícímu společně se zbožím.
  1. Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s záručním a reklamačním řádem, který je nedílnou součástí těchto obchodních podmínek.
  2. Kupující je povinen zajistit, aby nikdo neměl přístup k jeho přihlašujícímu jménu a heslu. Porušení této povinnosti jde k tíži kupujícího.
  1. Kupující má právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Za této situace je kupující povinen nepoškozené zboží poslat zpět prodávajícímu. V případě poškození zboží kupující odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží. Po obdržení vráceného zboží prodávající obratem kupujícímu vrátí zpět zaplacenou kupní cenu zboží včetně zaplaceného poštovného nebo přepravného. Náklady na vrácení zboží prodávajícímu po odstoupení od smlouvy kupujícím nese kupující sám. Při vrácení poškozeného zboží prodávající vrátí kupní cenu zboží pokrácenou o částku rovnající se snížení hodnoty zboží. Před případným vrácením zboží žádáme zákazníky, aby kontaktovali pracovníky prodávajícího na jeho emailovou adresu.
  2. 2. Pokud dodané zboží kupujícímu velikostně nesedí nebo je jiné barvy, může objednatel požadovat bezplatnou výměnu zboží, a to do 15 dnů od převzetí zboží. Výměnu zboží bude objednatel uplatňovat přímo u výrobce zboží, ale jen v případě, že zboží není poškozeno, nebylo užíváno a bude vráceno v původním obalu.
  1. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškeré ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou cenu objednaného zboží včetně přepravného či poštovného uvedenou v nabídce prodávajícího.
  1. U objednávek kde kupní cena zboží činí více než 4 000,-Kč se zavazuje zaplatit kupní cenu předem. V tomto případě prodávající po obdržení objednávky zašle objednateli fakturu.
  1. Kupující jemuž dosud nebyl přidělen PIN se zavazuje kupní cenu objednaného zboží uhradit prodávajícímu současně s objednávkou na účet společnosti.

Záruční podmínky a reklamační řád

 1. Po převzetí objednaného textilního zboží je kupující povinen zkontrolovat, zda zboží nevykazuje vady. Vykazuje-li zboží zjevné vady, případně vyskytnou-li se po převzetí zboží kupujícím v době 24 měsíců od převzetí zboží, vady zboží, je kupující oprávněn uplatnit u prodávajícího právo z vad zboží.
 2. Reklamaci o zjištěných vadách zboží uplatňuje kupující u prodávajícího na provozovně na adrese:Jimiplet s.r.o., Svojanov 67, 569 73 Svojanov. Reklamační přípis musí obsahovat jméno, příjmení, či obchodní firmu kupujícího, adresu, telefon, e-mail ( je-li k dispozici ), číslo daňového dokladu, fotokopii dodacího listu, popis zjištěných vad, jak se projevují a popis toho, jak vada vznikla a jak má být reklamace vyřízena. Současně kupující prodávajícímu zašle vadné zboží.
 3. Prodávající rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu nejpozději do 30-ti dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě.
 4. Oprávněná reklamace vad bude prodávajícím dle požadavku kupujícího vyřešena za předpokladu nepodstatného porušení smlouvy opravou věci nebo slevou z ceny. V případě podstatného porušení ceny má kupující právo na výměnu nebo opravu zboží, či odstoupení od smlouvy nebo slevu z ceny zboží.
 5. Prodávající neodpovídá za opotřebené zboží způsobené jeho obvyklým užíváním po jeho převzetí kupujícím a za vady způsobené špatnou manipulací se zbožím a jeho neodborným používáním ze strany kupujícího.

Ochrana osobních údajů

 1. Osobní údaje (jméno, adresa, telefon, e-mail, bankovní spojení, IČ, DIČ, apod.) neposkytujeme třetím osobám bez souhlasu vlastníků těchto údajů, s výjimkou těch osob, které se přímo podílejí na vyřízení objednávky kupujícím.
 2. Žádné svěřené osobní údaje nepoužijeme pro komerční účely nesouvisející s nabídkou tohoto obchodu bez souhlasu vlastníků těchto údajů.
 3. Osobní údaje chráníme v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.
 4. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečena proti zneužití.